Ulga na dzieciZ ulgi na dziecko można korzystać tylko trzymając się ściśle określonych zasad. W rozliczeniu za rok 2016 możliwe jest odliczenie ulgi od kwoty podatku, a także zwrot w gotówce lub na wskazany rachunek bankowy niewykorzystanej ulgi, jeśli podatnik nie odliczył jej z uwagi na niskie wynagrodzenie. Kwotę zwrotu takiej ulgi trzeba wskazać w odpowiednich polach deklaracji PIT-36 i PIT-37.

Ulga ta jest nielimitowana w stosunku do liczby posiadanych dzieci. Przysługuje zatem na każde dziecko, oczywiście pod warunkiem, że jego status spełnia wymagania opisane w odpowiedniej ustawie. W zeznaniu podatkowym za rok 2016 można odliczyć:

  • 92,67 zł miesięcznie (maksymalnie 1112,04 zł rocznie) z tytułu ulgi prorodzinnej na wychowywanie jednego dziecka, które spełnia założenia ulgi, pod warunkiem, że dochód podatnika po odliczeniu składki na ubezpieczenie społeczne nie przekracza 112 000 zł, w przypadku osób nie będących w związku małżeńskim jest to kwota 56 000 zł w skali roku podatkowego,
  • 92,67 zł miesięcznie (maksymalnie 1112,04 zł rocznie) na wychowanie dwojga dzieci,
  • 166,67 zł miesięcznie (maksymalnie 2000,04 zł rocznie) na trzecie dziecko,
  • 225 zł miesięcznie (maksymalnie 2700 zł rocznie) na czwarte i kolejne dziecko.

Odliczenie na dwóje lub więcej dzieci przysługuje podatnikowi w sytuacji, gdy przynajmniej przez jednej dzień danego roku podatkowego wykonywał on władzę bądź sprawował opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem. Ma to znaczenie np. w przypadku dzieci urodzonych 31 grudnia. Jeśli nie jesteś pewien co możesz odliczyć – zapytaj krakowskiego doradcy podatkowego.

 

Jak skorzystać z ulgi na dzieci?

Ustawa wymienia kilka warunków uprawniających podatnika do pobierania ulgi prorodzinnej:

  • odliczenie dotyczy dzieci małoletnich, nad którymi podatnik sprawował funkcję opiekuna prawnego lub wykonywał władzę rodzicielską,
  • ulga dotyczy dzieci bez względy na ich wiek, które otrzymywały rentę socjalną lub dodatek pielęgnacyjny,
  • ulga dotyczy dzieci do ukończenia 25. roku życia, które kontynuują naukę, jeśli w danym roku podatkowym same nie uzyskały dochodu w wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek i stawki podatku (3089 zł), nie bierze się tutaj pod uwagę renty rodzinnej,
  • prawo do ulgi przysługuje za pełne miesiące kalendarzowe,
  • prawo do ulgi ma oboje rodziców, opiekunów prawnych i rodziców zastępczych, którzy pozostają w związku małżeńskim; kwotę można odliczyć w dowolnie ustalonej przez nich proporcji,
  • prawo do ulgi ma jedynie podatnik.

 

Czy ulga na dziecko może ograniczyć program 500+?

Zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko stanowi dochód, który będzie brany pod uwagę w trakcie ustalania prawa do skorzystania z programu 500+. Kwota 500 zł przysługuje już  na pierwsze dziecko w danej rodzinie, pod warunkiem, że dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 800 zł. Jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne kwota ta wynosi natomiast 1200 zł.
Dochodem w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych są także kwoty uzyskane na postawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Może więc dojść do sytuacji, że podatnik, który z uwagi na niskie dochodu nie skorzystał w całości z ulgi na dziecko i wystąpił o jej zwrot, podwyższy w ten sposób swój dochód w przeliczeniu na członka rodziny i straci prawo do świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na pierwsze dziecko.

 

Czy ulga na dzieci zostanie zlikwidowana?

W chwili obecnej rząd  nie planuje zlikwidowania ulgi prorodzinnej, pomimo obowiązywania programu 500+. Kwota odliczenia uzależniona jest od liczby dzieci w rodzinie. Rodzina z jednym dzieckiem może więc odliczyć więc maksymalnie w roku podatkowym kwotę 1112,04 zł, a ta z dwójką pociech – 2224,08 zł. Podatnik może skorzystać z ulgi, jeśli dochód małżonków w danym roku podatkowym nie przekroczył kwoty 112 000 zł. W przypadku osób, których dochód jest za niski, aby odliczyć pełną ulgę, jest możliwość ubiegania się o zwrot kwoty będącej różnicą pomiędzy przysługującym im pełnym odliczeniem i kwotą odliczoną. Zwrot nie może jednak  przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz