Skip to main content Skip to search

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów cena

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów cena

Cena obejmuje prowadzenie księgi, niezbędnych ewidencji, sporządzania deklaracji PIT, VAT, prowadzenie rozliczeń ZUS właściciela, doradztwo podatkowe w zakresie działalności gospodarczej, reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS:

do 20 pozycji księgowych200 zł
do 50 pozycji księgowych300 zł
do 100 pozycji księgowych400 zł
do 150 pozycji księgowych500 zł
do 200 pozycji księgowych600 zł
do 300 pozycji księgowych700 zł
do 400 pozycji księgowych900 zł
do 500 pozycji księgowych1.200 zł
Powyżej 500 pozycji księgowychCena negocjowana

Ceny dla klienta nie będącego podatnikiem VAT do negocjacji.
Korekta rozliczenia po zamknięciu miesiące od 50 zł.
Zapytaj o cenę. Poniżej zakres usług:

I. Zakres podstawowy prowadzenia ksiąg

 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów cena za pracę

  Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu ewidencjonowanego,

 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT w tym transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • Sporządzanie miesięcznych wydruków księgi,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • Ustalanie zaliczek podatkowych,
 • Sporządzanie rocznych zeznań PIT,
 • Sporządzanie i przekazywanie do US deklaracji VAT i informacji VAT-UE,
 • sporządzanie deklaracji PIT-4R lub/i PIT-8AR,
 • Sporządzanie dokumentów rejestracyjnych i rozliczeniowych ZUS właściciela,
 • Usługi doradztwa podatkowego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 • Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS w tym w trakcie trwania kontroli,
 • sporządzanie i wysyłka plików JPK (Jednolite Pliki Kontrolne).

Cena usług w zakresie podstawowym  jest ustalana na podstawie ilości dokumentów i rodzaju działalności w drodze negocjacji od 300 zł dla podatnika VAT oraz od 200 zł dla nie będących podatnikiem VAT.

II. Księgowe usługi dodatkowe

1. Sporządzenie sprawozdania dla celów statystycznych GUS: Cena w zależności od zakresu sprawozdania od 10% miesięcznej stawki podstawowej.
2. Obsługa kadrowo-płacowo-ubezpieczeniowa

 • Sporządzanie list płac,
 • Przygotowywanie wniosków dla celów ubezpieczenia chorobowego (ZUS-Z3),
 • Sporządzanie rachunków umów zleceń lub/i o dzieło,
 • Sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów rejestracyjnych i rozliczeniowych (ZUA, ZZA, ZCNA, ZWUA, DRA, RCA, RZA, RSA),
 • Sporządzanie niezbędnych informacji i deklaracji dla pracowników i zleceniobiorców (PIT-11, PIT-40, INF-1, ZUS- RMUA),
 • Prowadzenie kart przychodów pracowników i zleceniodawców

Czym jest KPIR i kto ma obowiązek jej prowadzenia?

Księga przychodów i rozchodów (KPIR) to dokument, który służy do ewidencjonowania w formie uproszczonej operacji gospodarczych. Księgowanie są w niej przede wszystkim:

 • wszystkie przychody (ze sprzedaży i nie tylko),
 • zakup materiałów podstawowych, towarów handlowych i koszty poboczne z nimi związane,
 • wydatki takie jak wynagrodzenia (w gotówce i w naturze) itd.

Obowiązek prowadzenia KPIR dotyczy:

 • osób fizycznych osiągających przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, które za formę opodatkowanie wybrały podatek liniowy lub rozliczenia na zasadach ogólnych,
 • spółek jawnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek partnerskich, jeśli ich dochód netto ze sprzedaży produktów i operacji finansowych za ubiegły rok obrotowy nie przekroczył 2 000 00 euro w przeliczeniu na PLN.

Jak założyć Księgę Przychodów i Rozchodów?

Księgę przychodów i rozchodów należy założyć z dniem 1 stycznia roku podatkowego lub z dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej. Podatnik musi także  w ciągu 20 dni od jej założenia zgłosić ten fakt do naczelnika, właściwego z punktu widzenia miejsca zamieszkania, urzędu skarbowego. Podatnicy, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie własnej działalności lub w poprzednim roku podatkowym korzystali ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym bądź prowadzili księgi rachunkowe mają obowiązek pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu KPIR w ciągu 20 dni od momentu jej założenia.

W przypadku spółek: partnerskiej, jawnej osób fizycznych czy cywilnej osób fizycznych księga przychodów i rozchodów prowadzona jest dla spółki, a nie dla każdego wspólnika osobno. Każdy wspólnik jest jednak zobowiązany zgłosić fakt prowadzenia KPIR do właściwego naczelnika US.

Forma prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Zasady odnośnie zasad prowadzenia KPIR są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Księga może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. Pierwsze rozwiązanie jest bardziej czasochłonne, a więc coraz rzadziej wykorzystywane. Prowadzenie KPIR przy pomocy komputera jest możliwe w sytuacji, gdy:

 • podatnik posiada pisemną instrukcję obsługi programu,
 • wykorzystywany program komputerowy pozwala na natychmiastowy wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz umożliwia wydruk danych w porządku chronologicznym zgodnie z wzorem księgi,
 • zapisane dane przechowywane są na informatycznych nośnikach danych w sposób chroniący je przed zniszczeniem, zatarciem i jakąkolwiek modyfikacją.

Na mocy najnowszych przepisów nie ma już obowiązku drukowania KPIR prowadzonej w wersji elektronicznej.

Terminy i formalności związane z księgą

Wpisy w KPIR powinny być dokonywane na bieżąco, codziennie na koniec dnia i nie później niż przed rozpoczęciem kolejnego. Jeśli księgę prowadzi biuro rachunkowo jest również możliwość dokonywania zapisów przez podatnika w porządku chronologicznym w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły.

Przychody ujmowane są w dacie uznawanej za moment ich powstania. Pod pojęciem moment powstania przychodu rozumie się dzień wydania towaru, wykonania danej usługi, ale nie później niż dzień uregulowania należności i wystawienia faktury.

Koszty z kolei są ewidencjonowane w KPIR w różnych w datach, uzależnione jest do od rodzaju kosztu:

 • koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych są ujmowane pod faktyczną datą wypłaty,
 • zakup towarów i materiałów podstawowych jest ujmowany pod datą ich otrzymania, nie później niż termin ich przerobu i sprzedaży,
 • pozostałe wydatki ujmowane są w zależności od wybranej metody księgowania (metoda kasowa lub memoriałowa).

Jak prawidłowo prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Podatnik ma obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów w sposób rzetelny i niewadliwy. Niewadliwa księga jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia oraz objaśnieniami do wzoru KPIR. Z kolei księga jest uważana za rzetelną, jeśli dokonywane w w niej zapisy są zgodne ze stanem rzeczywistym.