Podatek dochodowy od osób prawnych

Nim pojawi się odpowiedź i wyjaśnienie odnośnie podatku dochodowego od osób prawnych, warto jest zapoznać się z powszechną definicją samodzielnego słowa podatek.

Podatek – w ten sposób określane jest obowiązkowe świadczenie pieniężne, które to jest pobierane przez związek publicznoprawny tj. państwo, bądź jednostka samorządu terytorialnego bez konkretnego,oraz  bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki wykorzystuje się na potrzeby ustalone przez organ pobierający. Współcześnie uważa się, że podatki są świadczeniami pieniężnymi, jednakże w historii znane są również podatki świadczone w innych aniżeli pieniądz dobrach.

Podatki dzielimy na bezpośrednie i pośrednie. Podatki bezpośredni to takie, które  nałożone na dochód lub majątek podatnika, bądź np. podatek dochodowy, gruntowy, czy spadkowy. Podatki pośrednie są one nakładane na przedmiot spożycia, jak np. VAT, akcyza – ostatecznie płaci konsument.

 

Podatek CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych wywodzi się z angielskiego CIT – Corporate Income Tax i  jest to podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw) – rodzaj podatku bezpośredniego obciążającego dochody, które to są uzyskiwane  przez osoby prawne.

CIT z ang. Corporate Income Tax),to jest podatek dochodowy od osób prawnych; podatek odprowadzany od dochodów spółek oraz innych osób prawnych, a więc jednostek organizacyjnych, które to posiadają osobowość prawną, której przysługuje zdolność prawna oraz zdolność do czynności prawnych. CIT jest rodzajem podatku bezpośredniego.

Opodatkowanie dochodów osób prawnych podatkiem CIT, wywodzi się z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednakże przepisów tej ustawy nie używa się do podmiotów, które to uzyskują  przychody z następujących rodzajów działalności:

  • rolniczej, za wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że w przypadku, gdzie ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego,
  • z gospodarki leśnej zgodnie z rozumieniem ustawy o lasach,
  • czynności, które to nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
  • przychodów uzyskiwanych poprzez przedsiębiorców żeglugowych, opodatkowanych podatkiem tonażowym.

Podatnikami podatku CIT są wszystkie osoby prawne, niezależnie od tego w jaki sposób nabyły osobowość prawną, ale też spółki kapitałowe w organizacji. Co więcej wśród płatników tego podatku wyróżnić można tzw. grupy kapitałowe, które to są związkiem co najmniej dwóch spółek prawa handlowego, które posiadają osobowość prawną. Spółki te muszą łączyć interesy kapitałowe.

 

Opłacanie podatku CIT

Obowiązek opłacania podatku CIT, może mieć charakter nieograniczony bądź ograniczony. Podatnicy, których to siedziba bądź zarząd znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów. Nie pozostaje obojętne też tutaj miejsce osiągania dochodów i w tym wypadku mamy do czynienia z nieograniczonych obowiązkiem podatkowym. Gdy z kolei siedziba bądź zarząd podatnika nie znajduje się na terytorium RP, wtedy podlega on obowiązkowi uiszczenia podatków tylko w wyłącznie od dochodów uzyskanych w Polsce, oraz tym samym jego obowiązek podatkowy ma charakter ograniczony.

Z reguły opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlega dochód, który to jest przez nie uzyskiwany. Ale w niektórych sytuacjach obowiązek podatkowy ma możliwość obejmowania przychodu. Dotyczy to niektórych rodzajów przychodów, które to są osiągane na terytorium Polski, przez podatników, którzy to swoją siedzibę ulokowali poza granicami kraju, oraz są to przychody z tytułu praw autorskich bądź dywidend. W przypadku podmiotów krajowych są to przychody z dywidend a także udziałów w zyskach osoby prawnej. Różnica pomiędzy dochodem a przychodem polega na tym, iż ten pierwszy jest nadwyżką sumy przychodów od kosztów ich uzyskania, która  została osiągnięta w danym roku podatkowym. Przychodem z kolei określa się wszystkie otrzymane przez osobę prawną pieniądze, wartości pieniężne, czy świadczenia itp.

 

Termin opłacenia podatku

Podstawę opodatkowania stanowi dochód osiągnięty poprzez osobę prawną w danym roku podatkowym. Jest możliwość dokonania odliczeń, np. z tytułu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego, bądź też darowizn na cele kultu religijnego, ale nie przekraczających 10% dochodu. Wysokość podatku od osób prawnych na ten moment wynosi 19%. Rozliczenie podatku ma miejsce po zakończeniu roku podatkowego oraz jest dokonywane poprzez złożenie w odpowiednim urzędzie skarbowym  wstępnego zeznania podatkowego. Termin do złożenia dokumentu upływa wraz z końcem marca. W tym czasie trzeba też opłacić podatek bądź różnicę pomiędzy podatkiem a wysokością uiszczonych zaliczek. Zeznanie ostateczne, określające wysokość dochodu podatnik jest zobowiązany by złożyć w terminie 10 dni, liczonym od daty w momencie zatwierdzenia rocznego sprawozdania, ale nie później aniżeli przed upływem 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Do zeznania podatkowego trzeba też także roczny bilans finansowy oraz rachunku wyników, a niekiedy też opinię oraz  raport audytora wraz z odpisem uchwały walnego zgromadzenia. Firmy często przy obliczaniu podatku dochodowego korzystają z pomocy doradców podatkowych, którzy świadczą usługi księgowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu maja pewność, że dobrze został wyliczony ich podatek dochodowy.

Zapisz

Zapisz