Skip to main content Skip to search

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów cena

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów cena

Cena rozpoczyna się od kwoty 200 zł netto i obejmuje prowadzenie księgi, niezbędnych ewidencji, sporządzania deklaracji PIT, VAT, prowadzenie rozliczeń ZUS właściciela, doradztwo podatkowe w zakresie działalności gospodarczej, reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS.

Ceny dla klienta nie będącego podatnikiem VAT do negocjacji. Korekta rozliczenia po zamknięciu miesiące od 50 zł. Zapytaj o cenę dla Twojej działalności. Poniżej zakres usług:

I. Zakres podstawowy prowadzenia ksiąg

 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów cena za pracę

  Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu ewidencjonowanego,

 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT w tym transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • Sporządzanie miesięcznych wydruków księgi,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • Ustalanie zaliczek podatkowych,
 • Sporządzanie rocznych zeznań PIT,
 • Sporządzanie i przekazywanie do US deklaracji VAT i informacji VAT-UE,
 • sporządzanie deklaracji PIT-4R lub/i PIT-8AR,
 • Sporządzanie dokumentów rejestracyjnych i rozliczeniowych ZUS właściciela,
 • Usługi doradztwa podatkowego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 • Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS w tym w trakcie trwania kontroli,
 • sporządzanie i wysyłka plików JPK (Jednolite Pliki Kontrolne).

Cena usług w zakresie podstawowym  jest ustalana na podstawie ilości dokumentów i rodzaju działalności w drodze negocjacji od 300 zł dla podatnika VAT oraz od 200 zł dla nie będących podatnikiem VAT.

II. Księgowe usługi dodatkowe

1. Sporządzenie sprawozdania dla celów statystycznych GUS: Cena w zależności od zakresu sprawozdania od 10% miesięcznej stawki podstawowej.
2. Obsługa kadrowo-płacowo-ubezpieczeniowa

 • Sporządzanie list płac,
 • Przygotowywanie wniosków dla celów ubezpieczenia chorobowego (ZUS-Z3),
 • Sporządzanie rachunków umów zleceń lub/i o dzieło,
 • Sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów rejestracyjnych i rozliczeniowych (ZUA, ZZA, ZCNA, ZWUA, DRA, RCA, RZA, RSA),
 • Sporządzanie niezbędnych informacji i deklaracji dla pracowników i zleceniobiorców (PIT-11, PIT-40, INF-1, ZUS- RMUA),
 • Prowadzenie kart przychodów pracowników i zleceniodawców

Czym jest KPIR i kto ma obowiązek jej prowadzenia?

Księga przychodów i rozchodów (KPIR) to dokument, który służy do ewidencjonowania w formie uproszczonej operacji gospodarczych. Księgowanie są w niej przede wszystkim:

 • wszystkie przychody (ze sprzedaży i nie tylko),
 • zakup materiałów podstawowych, towarów handlowych i koszty poboczne z nimi związane,
 • wydatki takie jak wynagrodzenia (w gotówce i w naturze) itd.

Obowiązek prowadzenia KPIR dotyczy:

 • osób fizycznych osiągających przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, które za formę opodatkowanie wybrały podatek liniowy lub rozliczenia na zasadach ogólnych,
 • spółek jawnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek partnerskich, jeśli ich dochód netto ze sprzedaży produktów i operacji finansowych za ubiegły rok obrotowy nie przekroczył 2 000 00 euro w przeliczeniu na PLN.

Jak założyć Księgę Przychodów i Rozchodów?

Księgę przychodów i rozchodów należy założyć z dniem 1 stycznia roku podatkowego lub z dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej. Podatnik musi także  w ciągu 20 dni od jej założenia zgłosić ten fakt do naczelnika, właściwego z punktu widzenia miejsca zamieszkania, urzędu skarbowego. Podatnicy, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie własnej działalności lub w poprzednim roku podatkowym korzystali ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym bądź prowadzili księgi rachunkowe mają obowiązek pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu KPIR w ciągu 20 dni od momentu jej założenia.

W przypadku spółek: partnerskiej, jawnej osób fizycznych czy cywilnej osób fizycznych księga przychodów i rozchodów prowadzona jest dla spółki, a nie dla każdego wspólnika osobno. Każdy wspólnik jest jednak zobowiązany zgłosić fakt prowadzenia KPIR do właściwego naczelnika US.

Forma prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Zasady odnośnie zasad prowadzenia KPIR są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Księga może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. Pierwsze rozwiązanie jest bardziej czasochłonne, a więc coraz rzadziej wykorzystywane. Prowadzenie KPIR przy pomocy komputera jest możliwe w sytuacji, gdy:

 • podatnik posiada pisemną instrukcję obsługi programu,
 • wykorzystywany program komputerowy pozwala na natychmiastowy wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz umożliwia wydruk danych w porządku chronologicznym zgodnie z wzorem księgi,
 • zapisane dane przechowywane są na informatycznych nośnikach danych w sposób chroniący je przed zniszczeniem, zatarciem i jakąkolwiek modyfikacją.

Na mocy najnowszych przepisów nie ma już obowiązku drukowania KPIR prowadzonej w wersji elektronicznej.

Terminy i formalności związane z księgą

Wpisy w KPIR powinny być dokonywane na bieżąco, codziennie na koniec dnia i nie później niż przed rozpoczęciem kolejnego. Jeśli księgę prowadzi biuro rachunkowo jest również możliwość dokonywania zapisów przez podatnika w porządku chronologicznym w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły.

Przychody ujmowane są w dacie uznawanej za moment ich powstania. Pod pojęciem moment powstania przychodu rozumie się dzień wydania towaru, wykonania danej usługi, ale nie później niż dzień uregulowania należności i wystawienia faktury.

Koszty z kolei są ewidencjonowane w KPIR w różnych w datach, uzależnione jest do od rodzaju kosztu:

 • koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych są ujmowane pod faktyczną datą wypłaty,
 • zakup towarów i materiałów podstawowych jest ujmowany pod datą ich otrzymania, nie później niż termin ich przerobu i sprzedaży,
 • pozostałe wydatki ujmowane są w zależności od wybranej metody księgowania (metoda kasowa lub memoriałowa).

Jak prawidłowo prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Podatnik ma obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów w sposób rzetelny i niewadliwy. Niewadliwa księga jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia oraz objaśnieniami do wzoru KPIR. Z kolei księga jest uważana za rzetelną, jeśli dokonywane w w niej zapisy są zgodne ze stanem rzeczywistym.