Amortyzacja samochoduJeśli chodzi o amortyzację samochodu każdy obywatel powinien spojrzeć na ten aspekt nie tylko z motoryzacyjnego punktu widzenia, ale też w aspekcie KPiR (sprawdź naszą ofertę prowadzenia księgi przychodów i rozchodów: http://www.podatki-krakow.com.pl/prowadzenie-ksiegi-przychodow-i-rozchodow-cena/) – stąd dzisiejszy wpis, który ma na celu bliższe przedstawienie tejże kwestii.

Chodzi tutaj w głównej mierze o sprawę ustalana okresu amortyzacji, jak i samej rocznej stawki amortyzacyjnej. Trzeba wiedzieć przede wszystkim o tym, że w tym miejscu uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Jednak by nie było to zbyt proste trzeba przy tym ustaleniu brać pod uwagę pewne względy.

Amortyzacja samochodu – ułatwienia

Dla ułatwienia wypunktowaliśmy je poniżej.

 • Pierwszą kwestią ważną do uwzględnienia jest sama liczba zmian, na których pracuje omawiany środek trwały.
 • Drugą rzeczą jest tempo postępu techniczno-ekonomicznego; jakie ma miejsce w danym okresie.
 • Następnie musi być brana pod uwagę także wydajność środka trwałego mierzona w dwojaki sposób. Jednym z nich jest liczba przepracowanych godzin a druga – liczbą związaną z wytworzeniem produktów bądź też innym właściwym w danych okolicznościach miernikiem.
 • To jeszcze nie wszystko należy pod uwagę bowiem wziąć również prawne ograniczenia czasu używania środka trwałego bądź też inne związane z tą kwestią ograniczenia.
 • I na samym końcu analizie muszą być także poddane wszelkie przewidywana przy likwidacji odnośnie do samej ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego, która była w tym kontekście istotna.

 

Jakie działanie należy podjąć w dniu przyjęcia środka trwałego do używania?

Przede wszystkim podatnik musi ustalić stawkę i metodę bądź okres tejże amortyzacji. Konieczna jest tutaj weryfikacja wykonana z ramienia jednostki poprawność stawek amortyzacji środków trwałych, jak również wcześniej ustalonych i stosowanych okresów. Musi być to weryfikowane w sposób okresowy. Jeśli zajdzie taka konieczność należy również dokonać odpowiednich korekt w latach następnych w ramach obrotowych odpisów związanych z amortyzacją. Jeśli chodzi natomiast o wartość początkową nabytego środka trwałego trzeba wiedzieć jak podejść do tego tematu. Największe znaczenie wydaje się mieć samo ustalenie wysokości ceny nabycia. I tak w sytuacji gdy samochód służył celom prywatnym jednostki jeszcze przed uznaniem go za środek trwały to wartość początkowa najczęściej jest ustalana poprzez uwzględnienie ceny rynkowej pojazdu, ale nie tylko – musi być tutaj brany pod uwagę tak samo jego aktualny stan i stopień zużycia.

Aby przybliżyć ten temat sobie jeszcze bardziej w zasobach internetowych można poszukać specjalnych tabel obrazujących takie uwzględnienia, ze szczególną uwagą zwróconą na wydatki powiązane z tą kwestią. Będą to przede wszystkim:

 • opłata za telefon,
 • zakup paliw,
 • wydatki związane z remontami,
 • amortyzacja środków trwałych,
 • składki na ubezpieczenie emerytalne
 • składki na ubezpieczenie rentowe pracowników w części finansowanej przez pracodawcę,
 • składki na ubezpieczenie wypadkowe pracowników
 • wartość zakupionego wyposażenia.

Pamiętać należy że w księdze przychodów i rozchodów liczy się suma wydatków zaliczonych do kosztów.

Zapisz