Poprzedzając przejście do sedna, a więc podatku dochodowego od osób fizycznych, warto wyjaśnić, czym jest sam podatek.

Podatek  według powszechnej definicji jest to obowiązkowe świadczenie pieniężne, które to jest pobierane przez związek publicznoprawny, a więc państwo, bądź jednostkę samorządu terytorialnego bez konkretnego, czy też bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby, które są ustalone przez organ pobierający. Obecnie uznaje się, iż podatki są świadczeniami pieniężnymi, ale w historii znane są również podatki świadczone w innych niż pieniądz dobrach. Zgodnie z polskim prawem daniny, aby były uznawane za podatki muszą posiadać 4 cechy, takie jak:  nieodpłatność , przymusowość, publiczno-prawność oraz bez zwrotność.

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT wywodzi się z angielskiego: Personal Income Tax, a więc podatek od dochodów osobistych – a więc podatek bezpośredni, który obejmuje dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne.

„PIT” to znana powszechnie również nazwa druków urzędowych, które to są  udostępniane w Polsce przez Ministerstwo Finansów, na których podatnicy składają deklaracje rozliczeniowe, które to dotyczą podatku od dochodów osobistych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych to jedna z najpowszechniejszych opłat w Polsce tuż obok podatku dochodowego od osób prawnych a także podatku od towarów oraz  usług. Zasady ustalania jego wysokości a także poboru uregulowane zostały Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r.

 

Kogo dotyczy ten rodzaj podatku?

Analogicznie do tego jak wskazuje nazwa, podatek dochodowy dotyczy osób fizycznych , a więc takich, które to nie posiadają osobowości prawnej. Ustawa wskazuje, iż należy nim objąć tych, którzy to posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie zważając na to, jakie jest źródło ich przychodów. Miejsce zamieszkania jest definiowane przez posiadanie na tym terytorium centrum interesów osobistych bądź gospodarczych – czyli ośrodka interesów życiowych bądź przez długość przebywania na terenie Polski , jest ponad 183 w ciągu roku podatkowego.

Tak więc osoby pracujące w oparciu o umowę o pracę, umów cywilnoprawnych bądź też prowadzące własne jednoosobowe działalności gospodarcze, czy  spółki cywilne, podlegają właśnie podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

 

Jaka jest wysokość podatku?

Podatek dochodowy jest wyliczany na podstawie uzyskanego przez podatnika dochodu- a więc, w większość przypadków, przychodu pomniejszonego o koszty. Stawki jego są dość zróżnicowane oraz zależą od tego, jaką formę rozliczeń z fiskusem wybiera dany podatnik.

Zasady ogólne zakładają,iż podatku dochodowego nie należy płacić, gdy w skali roku uzyskało się dochody nie większe aniżeli – w 2014 r. – 3091 zł – to jest tzw. kwota wolna od podatku. To, co uzyskane powyżej tej kwoty aż do wartości 85 528 zł, należy wówczas opodatkować 18% podatku. Gdy  wartości wyższe objęte są już 32% stawką.

W momencie wyboru podatku liniowego stawka podatku jest stała oraz wynosi ona 19% bez względu na podstawę opodatkowania. Natomiast ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może posiadać różne stawki, w zależności od źródła przychodu jest to – 3%, 5,5%, 8,5%, 17% bądź 20%.

 

Jakie są obowiązki podatnika?

W ciągu roku podatkowego podatnik powinien pamiętać o odprowadzaniu zaliczek na podatek dochodowy, co jest zależne od wybranej metody rozliczeń, co miesiąc bądź co kwartał. Z kolei w trakcie roku nie trzeba składać do urzędu żadnej deklaracji – od  roku 2007  zniesiono bowiem obowiązek składania deklaracji PIT-5 bądź  PIT-5L.

Na koniec roku podatkowego trzeba natomiast przekazać do urzędu deklarację roczną, za pomocą której podsumowuje się cały rok podatkowy. Ewentualne niedopłaty bądź nadpłaty także rozliczane są za jej pomocą.

Więcej informacji o podatku znajdziecie na stronie doradcy podatkowego w Krakowie Podgórzu – Pana Adama Nigborowicza.

Zapisz

Zapisz

Zapisz